Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.

Passend Onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er sinds 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.

Kijk voor meer informatie op de website van Passend Onderwijs

School heeft zorgplicht

Ouders melden hun kind schriftelijk aan bij de school van hun keuze. Verwachten ze dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, dan geven ze dit meteen aan. Ook als ouders hun kind bij meerdere scholen hebben aangemeld, moeten ze dit bij de aanmelding aangeven. In dat geval krijgt de school van eerste voorkeur de zorgplicht. Dat betekent dat die school de taak heeft om het kind een passende onderwijsplek te bieden.

Passend Onderwijs Toermalijn

Binnen Passend Onderwijs wordt het regulier en speciaal (basis)onderwijs verbonden en wordt samengewerkt met de professionals van verschillende instellingen. Leerlingen en leerkrachten worden zo lang als verantwoord mogelijk thuisnabij en in de reguliere setting ondersteund. Daarnaast zijn er ondersteuningsvragen, waarbij (tijdelijke) plaatsing in een speciale setting noodzakelijk is. Een speciale onderwijsplek zal blijven bestaan en het SBO zal daar, op welke wijze dan ook, deel van uit maken. 

De positie van het SBO en daarmee ook van Toermalijn, zal vooralsnog steeds meer gaan lijken op de positie van een basisschool met een speciaal arrangement, waarbij vooral ingestoken wordt op ondersteuning thuisnabij. Bij plaatsing op Toermalijn zal in de toekomst ook met deeltijd en tijdelijke plaatsingen worden gewerkt en waarbij:

  • wij denken in kansen en vanuit dat perspectief krijgen leerlingen bij ons een nieuwe kans;
  • we onze leerlingen consequent en consistent duidelijkheid, voorspelbaarheid en structuur bieden. Het zijn dé ingrediënten voor onze populatie leerlingen om zich veilig te voelen. 
  • de school een sfeer van rust uitademt; 
  • we voor iedere leerling met een onderwijsperspectief, gekoppeld aan heldere leerlijnen en doelen werken; 
  • de opzet van de kwaliteitszorg systematisch en cyclisch is; 
  • wij met drie afdelingen werken, elk ingericht naar de onderwijsondersteuningsbehoeften van de leerlingen die er onderwijs volgen.