Klachtenregeling

In iedere school is de Klachtenregeling wettelijk geregeld. We verwijzen hiervoor naar het Veiligheidsbeleid van de school en naar de schoolgids (hoofdstuk 11.3)

De klachtenregeling is sinds 1998 wettelijk geregeld. Een exemplaar van deze regeling ligt ter inzage op alle scholen van Primenius. U kunt de klachtenregeling hiernaast ook downloaden.

Primenius en haar medewerkers zijn dagelijks bezig om het beste onderwijs te bieden. Desondanks is het mogelijk dat u ontevreden bent over bepaalde gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan. Dan kunt u het beste:

  • Eerst contact opnemen met de groepsleerkracht;
  • Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan wordt de directeur ingelicht;
  • Deze gaat in gesprek met de ouders/verzorgers en onderzoekt de klacht;
  • De bevindingen van de directeur worden aan de ouders/verzorgers en leerkracht meegedeeld;
  • Wanneer de ouders niet tevreden zijn met de oplossing kunnen zij naar de contactpersoon van de school gaan. Deze heeft de taak om te luisteren en te bemiddelen en kan eventueel doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon die is benoemd door de Primenius (zie de schoolgids van de school);
  • De vertrouwenspersoon kan proberen te bemiddelen bij een oplossing of gaat na of het indienen van een officiële klacht bij de Landelijke Klachtencommissie voor Katholiek Onderwijs noodzakelijk is;
  • De Landelijke Klachtencommissie is een commissie van 3 personen, die geen relatie heeft met Primenius of een van de scholen. Deze commissie onderzoekt de klacht en is daarbij verplicht tot geheimhouding. Wel worden de betrokkenen op de hoogte gesteld van het feit dat er een klacht is ingediend. Na onderzoek rapporteert de commissie aan Primenius en geeft een advies.
  • Primenius moet binnen 4 weken na de rapportage meedelen of zij het oordeel van de klachtencommissie deelt en welke maatregelen zullen worden genomen.

Het bestuur is van mening dat op deze wijze niet alleen de kinderen, maar ook de ouders en de kwaliteit van het onderwijs recht wordt gedaan.