Medezeggenschapsraad

Wet Medezeggenschap op Scholen

De schooldirecteur, het bovenschools management en het College van Bestuur zijn verplicht om bij belangrijke beslissingen eerst het personeel en de ouders te raadplegen. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR), zoals vermeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
 

Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR vertegenwoordigt ouders en personeel. De MR bestaat uit gekozen ouders en personeelsleden. De MR en heeft adviesrecht en recht van instemming op het beleid van de school. Het advies- en instemmingsrecht is verdeeld tussen de personeels- en de oudergeleding. Wanneer het om personeelszaken gaat, dan heeft alleen de personeelsgeleding instemmingsrecht. Wanneer het over voorzieningen voor leerlingen gaat dan heeft de school de instemming van de oudergeleding nodig. Daarnaast zijn er zaken waarin de MR als geheel adviseert of kan instemmen, namelijk het zorgbeleid, de bestuurlijke samenwerking, de vaststelling van de schoolgids en het schoolplan. Alles over het functioneren van de MR is vastgelegd in het MR-reglement en het huishoudelijk reglement. De MR vergadert een aantal keren per jaar.
 

Onze MR

De leden van de MR stellen het op prijs op de hoogte te blijven van de mening van ouders over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar. U bent als ouder van harte welkom! Het contact kunt u leggen via het emailadres van school: mr.toermalijn@primenius.nl 

Oudergeleding:
Bianca Sanders / gedeeld secretariaat
Maaike Huisman / ouder 

Personeelsgeleding:
Belinda Prins / gedeeld secretariaat
Margreet Plugge / voorzitter 
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidszaken die voor meerdere of alle scholen van Stichting Primenius van belang zijn, worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De leden van de GMR zijn afgevaardigden van de medezeggenschapsraden van scholen van de stichting. De GMR is te bereiken via hans.setz@primenius.nl