Medezeggenschapsraad

Elke school moet een MR hebben. Op stichtingsniveau hebben we de Gemeenschappelijke De bevoegdheden van de MR bestaan uit een advies- en/of een instemmingsrecht op een aantal beleidsterreinen van het bevoegd gezag. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in een medezeggenschapsreglement.

Onze MR bestaat uit vier personen; twee uit de ouder- en twee uit de personeelsgeleding.

De vergaderingen bestaan uit een openbaar en een besloten gedeelte. Bij het openbare gedeelte is uiteraard iedereen welkom en de notulen hiervan zijn op te vragen bij de MR. De MR maakt van haar activiteiten, melding in haar jaarverslag.

De MR van Toermalijn bestaat uit:

  • Mevr. B. Hemelt - lid (ouder)
  • Dhr. B. v.d. Kolk - lid (ouder)
  • Mevr. B. Hummel - lid (personeel)
  • Mevr. I. v.d. Tuuk - lid (personeel)