Ouderbetrokkenheid & ouderbijdrage

Wij zien ouder(s)/verzorger(s) als onze educatieve partners. Dit betekent dat school en ouder(s)/verzorger(s) elkaar ondersteunen om de ontwikkeling van de school en de kinderen te bevorderen. De gedeelde opvoedings- en vormingsdoelen zijn daarbij het uitgangspunt.

In het bouwen aan De Vreedzame School verwachten we van ouder(s)/verzorger(s) actieve betrokkenheid. Leerlingen, personeel én ouder(s)/verzorger(s) zijn samen verantwoordelijk voor elkaar en voor de (school)gemeenschap.

 

Ouderbijdrage

Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolreis, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden bekostigd. 

Voor het primair en voortgezet onderwijs is bij wet geregeld dat toelating van een leerling niet afhankelijk mag worden gesteld van een eventuele ouderbijdrage. 

In het primair onderwijs moet de school voor de vrijwillige ouderbijdrage een aparte overeenkomst met de ouders afsluiten. 

De ouderbijdrage voor SBO Toermalijn is per schooljaar € 45,50.